Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong nước
Công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước